X

جستجو


آموزش ساخت بخش نظرسنجی

آموزش ساخت بخش نظرسنجی
 • اشتراک گذاری

سلام خدمت تمامی همراهان عزیز شورت کدز ، در این آموزش قصد بخش نظر سنجی و یا رای دادن با استفاده از المان های svg جاوااسکریپت و css را داریم تا با استفاده از آنها یک قسمت نظرسنجی جالب و زیبا برای وب سایت خود بسازیم . این اسکریپت بسیار ساده و زیبا میباشد و میتوانید با استفاده از استیکرهای بامزه آن امتیازهای بالاتری برای محصول یا … سایت خود بگیرید و باعث میشود کاربران شما احساسی تر نظر دهند نه منطقی تر .

کدهای html بخش نظرسنجی

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en" >
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>CodePen - rtl-rating-shortcodes.ir</title>
 <link rel="stylesheet" href="./style.css">

</head>
<body>
<!-- partial:index.partial.html -->
<div class="card">
 <p>نظر سنجی</p>
 <div class="row">
  <div class="icon">
   <svg id="icon-bad" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 103.696 103.695">
    <path d="M75.835,72.818c0.656,1.521-0.043,3.287-1.563,3.945s-3.286-0.043-3.944-1.563c-2.894-6.688-9.729-11.013-17.42-11.013
        c-7.869,0-14.748,4.32-17.523,11.006c-0.48,1.152-1.596,1.85-2.771,1.852c-0.385,0-0.773-0.074-1.15-0.23
        c-1.531-0.637-2.256-2.393-1.619-3.922c3.709-8.933,12.764-14.703,23.064-14.703C62.993,58.189,71.993,63.932,75.835,72.818z
         M28.452,36.484c-0.676-1.176-0.27-2.676,0.906-3.351l9.045-5.196c1.176-0.674,2.676-0.268,3.352,0.907
        c0.676,1.176,0.27,2.676-0.906,3.351l-9.045,5.194C30.626,38.065,29.126,37.66,28.452,36.484z M42.487,36.59
        c1.688,1.689,1.688,4.429,0,6.115c-1.688,1.688-4.426,1.688-6.117-0.002c-1.688-1.688-1.688-4.426,0-6.113
        C38.059,34.901,40.797,34.901,42.487,36.59z M57.188,21.907c0.121-1.35,1.312-2.347,2.662-2.226l10.391,0.934
        c1.35,0.121,2.348,1.313,2.225,2.664c-0.121,1.351-1.312,2.347-2.664,2.225l-10.389-0.933
        C58.063,24.45,57.065,23.256,57.188,21.907z M68.28,36.519c1.688,1.688,1.688,4.426,0,6.113c-1.691,1.69-4.43,1.69-6.117,0.002
        c-1.688-1.687-1.688-4.426,0-6.115C63.852,34.829,66.59,34.829,68.28,36.519z M85.465,103.695H18.23
        C8.178,103.695,0,95.518,0,85.465V18.23C0,8.177,8.179,0,18.23,0h67.235c10.053,0,18.229,8.178,18.229,18.23v67.235
        C103.696,95.518,95.518,103.695,85.465,103.695z M18.23,8.577c-5.322,0-9.652,4.33-9.652,9.652v67.234
        c0,5.322,4.33,9.652,9.652,9.652h67.235c5.321,0,9.651-4.33,9.651-9.652V18.23c0-5.322-4.33-9.652-9.651-9.652L18.23,8.577
        L18.23,8.577z" />
   </svg>

   <svg id="icon-ok" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 103.696 103.695">
    <path d="M50.803,71.848c0-2.482,1.305-4.496,2.913-4.496h24.27c1.607,0,2.91,2.014,2.91,4.496c0,2.481-1.303,4.496-2.91,4.496
        h-24.27C52.108,76.344,50.803,74.329,50.803,71.848z M30.559,29.488c0-4.113,3.12-7.451,6.965-7.451
        c3.846,0,6.966,3.338,6.966,7.451c0,4.117-3.12,7.453-6.966,7.453C33.679,36.941,30.559,33.605,30.559,29.488z M60.145,29.488
        c0-4.113,3.123-7.451,6.969-7.451c3.845,0,6.965,3.338,6.965,7.451c0,4.117-3.12,7.453-6.965,7.453
        C63.268,36.941,60.145,33.605,60.145,29.488z M85.465,103.695H18.23C8.178,103.695,0,95.518,0,85.465V18.23
        C0,8.177,8.179,0,18.23,0h67.235c10.053,0,18.229,8.178,18.229,18.23v67.235C103.696,95.518,95.518,103.695,85.465,103.695z
         M18.23,8.577c-5.322,0-9.652,4.33-9.652,9.652v67.234c0,5.322,4.33,9.652,9.652,9.652h67.235c5.321,0,9.651-4.33,9.651-9.652
        V18.23c0-5.322-4.33-9.652-9.651-9.652L18.23,8.577L18.23,8.577z" />
   </svg>

   <svg version="1.1" id="icon-good" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 103.696 103.696">
    <path d="M32.06,37.489c0-3.423,2.777-6.201,6.201-6.201c3.423,0,6.2,2.777,6.2,6.201c0,3.426-2.777,6.203-6.2,6.203
    C34.836,43.692,32.06,40.915,32.06,37.489z M60.176,37.489c0-3.423,2.78-6.201,6.203-6.201c3.424,0,6.201,2.777,6.201,6.201
    c0,3.426-2.777,6.203-6.201,6.203C62.957,43.692,60.176,40.915,60.176,37.489z M74.836,62.887
    c-3.843,8.887-12.843,14.629-22.928,14.629c-10.301,0-19.354-5.771-23.064-14.703c-0.636-1.529,0.089-3.285,1.62-3.92
    c0.376-0.156,0.766-0.23,1.15-0.23c1.176,0,2.292,0.695,2.771,1.85c2.777,6.686,9.655,11.004,17.523,11.004
    c7.689,0,14.527-4.321,17.421-11.01c0.658-1.521,2.424-2.223,3.944-1.564S75.495,61.366,74.836,62.887z M85.467,103.696H18.23
    C8.179,103.696,0,95.518,0,85.467V18.23C0,8.178,8.179,0,18.23,0h67.235c10.053,0,18.23,8.178,18.23,18.23v67.235
    C103.697,95.518,95.518,103.696,85.467,103.696z M18.23,8.579c-5.321,0-9.651,4.33-9.651,9.651v67.235
    c0,5.321,4.33,9.651,9.651,9.651h67.235c5.321,0,9.651-4.33,9.651-9.651V18.23c0-5.321-4.33-9.651-9.651-9.651H18.23z" />
   </svg>

   <svg version="1.1" id="icon-great" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 103.696 103.696">
    <path d="M30.557,36.281c-0.185-0.189-0.248-0.465-0.164-0.715s0.301-0.432,0.561-0.472l4.604-0.703l2.065-4.4
        c0.116-0.247,0.364-0.404,0.637-0.404s0.521,0.157,0.637,0.404l2.065,4.4l4.604,0.703c0.26,0.04,0.477,0.222,0.561,0.472
        s0.021,0.525-0.164,0.714l-3.352,3.437l0.794,4.857c0.043,0.266-0.068,0.533-0.289,0.688c-0.121,0.085-0.263,0.128-0.405,0.128
        c-0.117,0-0.234-0.029-0.34-0.087l-4.11-2.271l-4.108,2.271c-0.234,0.131-0.524,0.115-0.745-0.041
        c-0.22-0.155-0.332-0.422-0.289-0.688l0.791-4.857L30.557,36.281z M58.675,36.281c-0.185-0.189-0.248-0.465-0.164-0.715
        s0.301-0.432,0.562-0.472l4.604-0.703l2.064-4.4c0.115-0.247,0.363-0.404,0.637-0.404s0.521,0.157,0.637,0.404l2.065,4.4
        l4.604,0.703c0.26,0.04,0.477,0.222,0.561,0.472s0.021,0.525-0.164,0.714l-3.354,3.438l0.795,4.857
        c0.043,0.266-0.068,0.533-0.289,0.688c-0.121,0.085-0.264,0.128-0.405,0.128c-0.117,0-0.233-0.029-0.34-0.087l-4.11-2.271
        l-4.107,2.271c-0.234,0.131-0.524,0.115-0.746-0.041c-0.219-0.155-0.331-0.422-0.288-0.688l0.791-4.857L58.675,36.281z
         M77.365,59.885c0.265,0.402,0.31,0.912,0.118,1.355c-4.285,9.904-14.318,16.304-25.563,16.304
        c-11.486,0-21.58-6.431-25.714-16.382c-0.185-0.443-0.135-0.949,0.131-1.348c0.267-0.397,0.714-0.637,1.192-0.637
        c0.001,0,0.001,0,0.002,0l48.638,0.061C76.651,59.238,77.101,59.48,77.365,59.885z M85.466,103.696H18.231
        c-10.053,0-18.23-8.179-18.23-18.229V18.23C0.001,8.178,8.179,0,18.231,0h67.235c10.053,0,18.229,8.178,18.229,18.23v67.235
        C103.696,95.518,95.519,103.696,85.466,103.696z M18.231,8.579c-5.322,0-9.652,4.33-9.652,9.651v67.235
        c0,5.321,4.33,9.651,9.652,9.651h67.235c5.321,0,9.651-4.33,9.651-9.651V18.23c0-5.321-4.33-9.651-9.651-9.651H18.231z" />
   </svg>

  </div>
  <div class="range">
   <svg width="360" height="15" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <defs>
     <linearGradient id="gradient" x1="1" y1="0" x2="0" y2="0">
      <stop id="gradient-grey" offset="0%" stop-color="#EAEEF4" />
      <stop id="gradient-stop" offset="0%" stop-color="#ff5757" />
     </linearGradient>
    </defs>
    <path d="M0 7.65377C0 6.22069 1.1207 5.01982 2.5 5L177.5 2.5L352.776 0.000723075C356.75 -0.0563631 360 3.27402 360 7.40212C360 11.5262 356.756 14.855 352.786 14.8037L177.5 13L2.5 10.5C1.11931 10.4821 0 9.08826 0 7.65377Z" fill="url(#gradient)" />
   </svg>
   <input type="range" min="0" max="100" value="25" class="slider">
  </div>
 </div>
</div>
<!-- partial -->
 <script src="./script.js"></script>

</body>
</html>

در قطعه کد بالا از از اعداد و ارقام پشت سر هم نترسید . این اعداد و ارقام کدهای تصاویر svg هستند . این کدها را فقط کافیه کپی کنید و استفاده کنید و خیلی درگیر معما نوشتن آنها نشوید .

کدهای css استفاده شده

style.css

@import url("https://cdn.font-store.ir/yekan.css");

:root {
 --body-color: #ebf4ff;
 --bad-color: #ff5722;
 --ok-color: #ff9800;
 --good-color: #36d896;
 --great-color: #3f51b5;
 --track-color: #eaeef4;
}

* {
 padding: 0;
 margin: 0;
 direction:rtl;
}

body {
 background: var(--body-color);
 height: 100vh;
 align-items: center;
 display: flex;
 font-family: "yekan";
}

.card {
 height: 160px;
 width: 530px;
 background: #fff;
 display: flex;
 margin: auto;
 position: relative;
 border-radius: 20px;
 box-shadow: 0px 2px 10px -10px #2f2f2f;
 flex-direction: column;
 padding: 30px;
 box-sizing: border-box;
}

.card .row {
 margin-top: 30px;
 display: flex;
}

.card p {
 font-size: 18px;
 font-weight: 700;
 color: var(--great-color);
}

.icon {
 height: 40px;
 width: 40px;
 position: relative;
}

.icon svg {
 height: 100%;
 width: 100%;
 position: absolute;
}

.range {
 position: relative;
 width: 360px;
 height: 17px;
 right: 40px;
 top: 10px;
}

.range svg {
 width: 100%;
 height: 100%;
}

.range svg path {
 transition: linear 0.5s;
}

input[type="range"] {
 appearance: none;
 -webkit-appearance: none;
 width: 100%;
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 50%;
 margin: 0;
 padding: 0;
 transform: translateY(-50%);
 background: none;
 transition: linear 0.5s;
 direction: ltr;
}

input[type="range"]:focus {
 outline: 0;
}

input[type="range"]::-webkit-slider-thumb {
 width: 26px;
 -webkit-appearance: none;
 height: 26px;
 cursor: pointer;
 border-radius: 50%;
 border: 6px solid #fff;
 box-shadow: 0px 0px 6px 0px #ccc;
 z-index: 2;
 position: relative;
 margin-left: 3px;
 margin-top: -3px;
}

.range.bad svg path#path-ok,
.range.bad svg path#path-good,
.range.bad svg path#path-great {
 fill: var(--track-color);
}

.icon svg#icon-bad path {
 fill: var(--bad-color);
}

.icon svg#icon-ok path {
 fill: var(--ok-color);
}

.icon svg#icon-good path {
 fill: var(--good-color);
}

.icon svg#icon-great path {
 fill: var(--great-color);
}

.row.bad input[type="range"]::-webkit-slider-thumb {
 background: var(--bad-color);
}

.row.ok input[type="range"]::-webkit-slider-thumb {
 background: var(--ok-color);
}

.row.good input[type="range"]::-webkit-slider-thumb {
 background: var(--good-color);
}

.row.great input[type="range"]::-webkit-slider-thumb {
 background: var(--great-color);
}

.row .icon svg {
 display: none;
}

.row.bad .icon svg#icon-bad,
.row.ok .icon svg#icon-ok,
.row.good .icon svg#icon-good,
.row.great .icon svg#icon-great {
 display: block;
 animation: heartBeat 1s;
}

@-webkit-keyframes heartBeat {
 0% {
  -webkit-transform: scale(1);
  transform: scale(1);
 }

 14% {
  -webkit-transform: scale(1.3);
  transform: scale(1.3);
 }

 28% {
  -webkit-transform: scale(1);
  transform: scale(1);
 }

 42% {
  -webkit-transform: scale(1.3);
  transform: scale(1.3);
 }

 70% {
  -webkit-transform: scale(1);
  transform: scale(1);
 }
}

@keyframes heartBeat {
 0% {
  -webkit-transform: scale(1);
  transform: scale(1);
 }

 14% {
  -webkit-transform: scale(1.3);
  transform: scale(1.3);
 }

 28% {
  -webkit-transform: scale(1);
  transform: scale(1);
 }

 42% {
  -webkit-transform: scale(1.3);
  transform: scale(1.3);
 }

 70% {
  -webkit-transform: scale(1);
  transform: scale(1);
 }
}

.animate__heartBeat {
 -webkit-animation-duration: 1.3s;
 animation-duration: 1.3s;
 -webkit-animation-duration: calc(var(--animate-duration) * 1.3);
 animation-duration: calc(var(--animate-duration) * 1.3);
 -webkit-animation-name: heartBeat;
 animation-name: heartBeat;
 -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
 animation-timing-function: ease-in-out;
}

.range:after {
 content: "";
 position: absolute;
 box-shadow: 99px 31px 0px 1px var(--track-color),
  183px 31px 0px 1px var(--track-color), 267px 31px 0px 1px var(--track-color),
  351px 31px 0px 1px var(--track-color);
 left: 0;
 height: 6px;
}

.row.bad .range:after {
 box-shadow: 99px 31px 0px 1px var(--bad-color),
  183px 31px 0px 1px var(--track-color), 267px 31px 0px 1px var(--track-color),
  351px 31px 0px 1px var(--track-color);
}

.row.ok .range:after {
 box-shadow: 99px 31px 0px 1px var(--track-color),
  183px 31px 0px 1px var(--ok-color), 267px 31px 0px 1px var(--track-color),
  351px 31px 0px 1px var(--track-color);
}

.row.good .range:after {
 box-shadow: 99px 31px 0px 1px var(--track-color),
  183px 31px 0px 1px var(--track-color), 267px 31px 0px 1px var(--good-color),
  351px 31px 0px 1px var(--track-color);
}

.row.great .range:after {
 box-shadow: 99px 31px 0px 1px var(--track-color),
  183px 31px 0px 1px var(--track-color), 267px 31px 0px 1px var(--track-color),
  351px 31px 0px 1px var(--great-color);
}

کدهای جاوااسکریپ فراموش نشه

script.js

let range = document.querySelector(".range");
let slider = document.querySelector(".slider");
let gradientStop = document.querySelector("#gradient-stop");
let gradientGrey = document.querySelector("#gradient-grey");

let colorBad = "#ff5722";
let colorOk = "#ff9800";
let colorGood = "#36d896";
let colorGreat = "#3f51b5";

slider.addEventListener("input", function () {
 checkSliderValue(this);
});

function checkSliderValue(slider) {
 gradientGrey.setAttribute("offset", 100 - slider.value + "%");
 
 if (slider.value > 0 && slider.value <= 25) {
  range.closest(".row").classList.add("bad");
  range.closest(".row").classList.remove("ok", "great", "good");
  gradientStop.setAttribute("stop-color", colorBad);
 }
 if (slider.value > 25 && slider.value <= 50) {
  range.closest(".row").classList.add("ok");
  range.closest(".row").classList.remove("bad", "great", "good");
  gradientStop.setAttribute("stop-color", colorOk);
 }
 if (slider.value > 50 && slider.value <= 75) {
  range.closest(".row").classList.add("good");
  range.closest(".row").classList.remove("ok", "great", "bad");
  gradientStop.setAttribute("stop-color", colorGood);
 }
 if (slider.value > 75 && slider.value <= 100) {
  range.closest(".row").classList.add("great");
  range.closest(".row").classList.remove("ok", "bad", "good");
  gradientStop.setAttribute("stop-color", colorGreat);
 }
}

checkSliderValue(slider);

پیش نمایش نظرسنجی ما و خروجی کد بالا